Ενημερωτικό δελτίο #1

Αυτό είναι το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου STEAM4ALL!

Co-funded by the European union

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

Copyright © | Privacy policy