Ένα συμπεριληπτικό πρόγραμμα STEAM για όλους

Stea4All project
Stea4All project

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο STEAM4ALL θα συμβάλει στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης STEAM, μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης σημαντικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Το έργο θα παρακινήσει τους μαθητές, ιδιαίτερα αυτούς με λιγότερες ευκαιρίες, να ασχοληθούν με τους τομείς του STEAM.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο STEAM4ALL θα συμβάλει στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης STEAM, μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης σημαντικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Το έργο θα παρακινήσει τους μαθητές, ιδιαίτερα αυτούς με λιγότερες ευκαιρίες, να ασχοληθούν με τους τομείς του STEAM.

About Steam4All

Εργαλειοθήκη
για Μαθητές

Οδηγός
για Εκπαιδευτικούς

guide for educators

Επικοινωνία

    Co-funded by the European union

    The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    [Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

    Copyright © | Privacy policy