Το Πανεπιστήμιο του Groningen διοργάνωσε το τελικό συνέδριο του έργου STEAM4ALL, με τίτλο “The Role of STEM Education in a Changing World”, στις 20 Φεβρουαρίου στο Groningen της Ολλανδίας.

Η εκδήλωση περιελάμβανε συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στο STEM/STEAM, ακολουθούμενη από παράλληλα εργαστήρια σε διάφορους θεματικούς τομείς (π.χ. εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα STEAM, ενεργητική μάθηση).

Οι εταίροι του έργου διοργάνωσαν ένα εμπνευσμένο και διαδραστικό εργαστήριο σχετικά με τη μεθοδολογία του έργου, τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και πρακτικές επιστημών και μηχανικής σκέψης, που αναδεικνύουν τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους που αναπτύχθηκαν.

Ερευνητές και ακαδημαϊκοί στις Φυσικές Επιστήμες, εκπαιδευτές STEAM, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και η κοινοπραξία των εταίρων ήταν μεταξύ των 60 συμμετεχόντων που παρακολούθησαν το συνέδριο.  Με την πρωτοβουλία αυτή η επιτυχής ανάπτυξη του STEAM4ALL, φτάνει στο τέλος της και το τελικό συνέδριο συνιστούσε την τελευταία δραστηριότητα του έργου.

Co-funded by the European union

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

Copyright © | Privacy policy